مسئول شعبه:

آقای دکتر مهدی سهرابی

اعضای شورای انجمن در شعبه:

  1. آقای دکتر علیرضا صابری کاخکی (دبیر)
  2. آقای دکتر علی ثقه الاسلامی
  3. آقای دکتر مصطفی تیموری خروی
  4. آقای دکتر رضا امین زاده
  5. آقای دکتر جواد فولادیان
  6. خانم دکتر نرگس ولی
  7. آقای دکتر مهدی محمدی نژاد