مسئول کمیته:

آقای دکتر امیر شمس

اعضای کمیته:

دکتر علیرضا بهرامی

دکتر فرزانه حاتمی

دکتر رزا رهاوی

دکتر احسان زارعیان

دکتر الهه عرب عامری

دکتر مریم کاویانی

دکتر رسول یاعلی