مسئول کمیته:

آقای دکتر غلامرضا لطفی

اعضای کمیته:

  1. آقای دکتر مسلم بهمنی
  2. اقای دکتر علی پشابادی
  3. آقای دکتر احسان زارعیان
  4. آقای دکتر فرهاد قدیری
  5. آقای دکتر حسن کردی
اخبار و فعالیت های کمیته