نام :  نشریه رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
صاحب امتیاز : انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
مدیر مسوول:  دکتر مهدی نمازی زاده
سردبیر: دکتر معصومه شجاعی

دبیر تخصصی:  دکتر احسان زارعیان

مدیر داخلی:  رضوان عظیمی

اعضای هیات تحریریه (به ترتیب حروف الفبا)

 1. دکتر محمد تقی اقدسی
 2. دکتر عباس بهرام
 3. دکتر علیرضا بهرامی
 4. دکتر حسن خلجی
 5. دکتر افخم دانشفر
 6. دکتر مهدی سهرابی
 7. دکتر مهدی شهبازی
 8. دکتر حمیدرضا طاهری
 9. دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی
 10. دکتر علیرضا فارسی
 11. دکتر غلامرضا لطفی حسین آباد
 12. دکتر حسن محمد زاده
 13. دکتر احمدرضا موحدی
 14. دکتر سیدمحمدکاظم واعظ موسوی

فایل راهنمای نویسندگان از طریق لینک زیر قابل دریافت است.

راهنمای نویسندگان

نویسنده محترم؛

لطفا فرم ارسال مقاله را از لینک زیر تکمیل فرمایید.

فرم ارسال مقالات نشریه