شرایط عضویت در انجمن:

تمامی دانشجویان و فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دکتری رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي و گرایشهای مرتبط علوم ورزشی می­توانند با عضویت در انجمن و پرداخت حق اشتراک سالیانه از تخفیف ۲۵ درصدی کارگاه­ها، خرید کتب، پرسشنامه و امکانات ویژه اعضا بهره ببرند.

حق عضویت یکساله اعضاء طبق مصوبه مجمع عمومی به شرح ذیل است:

عضویت پیوسته  با احتساب هزینه پست سفارشی کارت عضویت: ۸۰ هزار تومان

(اعضای هیات علمی، فارغ التحصیلان مقطع دکتری و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و سایر گرایش های مرتبط باشند)

عضویت وابسته با احتساب هزینه پست سفارشی کارت عضویت: ۶۰ هزار تومان

(اشخاصي كه داراي حداقل درجه كارشناسي در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و سایر گرایش های مرتبط هستند که یک سال از فارغ التحصیلی آن گذشته باشند)

عضویت دانشجویی با احتساب هزینه پست سفارشی کارت عضویت: ۳۰ هزار تومان

(کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی شاغل در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و سایر گرایش های مرتبط)

عضویت حقوقی با احتساب هزینه پست سفارشی کارت عضویت: یک میلیون تومان