مسئول شعبه:

آقای دکتر محمد تقی اقدسی

اعضای شورای انجمن در شعبه:

  1. آقای دکتر بهروز قربان زاده (دبیر)
  2. آقای دکتر بهزاد بهزاد نیا
  3. خانم دکتر زهرا فتحی رضایی
  4. آقای دکتر سید حجت زمانی ثانی
  5. خانم دکتر مهتا اسکندرنژاد
  6. آقای دکتر حمید صالحیان
  7. خانم دکتر مارینا دانغیان