انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

سایت رسمی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران با برگزاری مجمع عمومی و انتخابات هیئت مدیره از سال ۱۳۹۵ به صورت رسمی آغاز به کار کرد

فصل اول كليات و اهداف

ماده ۱: به‌منظور گسترش و پيشبرد و ارتقاي علمي “رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی” و توسعه كيفي نيروهاي متخصص و بهبود  بخشيدن به امور آموزشي و پژوهشي به ویژه توسعه موضوعات بین رشته ای مربوط، انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران كه از اين پس در اين اساسنامه انجمن ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد.

ماده ۲: انجمن مؤسسه‌اي غير انتفاعي است و در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و فني فعاليت مي‌كند و از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي است و رييس هيئت مديره آن نماينده قانوني انجمن مي‌باشد.

ماده ۳: مركز انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران در شهر تهران مي‌باشد و شعب آن پس از موافقت كميسيون انجمنهاي علمي مي‌تواند در هر منطقه از كشور تشكيل شود.

تبصره: هيئت مديره انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به تغيير نشاني مركز اصلي انجمن اقدام كند به شرط آنكه موضوع در روزنامه رسمي كثيرالانتشار اعلام شود و كتباً به اطلاع كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برسد.

ماده ۴: انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران از تاريخ تصويب اين اساسنامه براي مدت نامحدود تشكيل مي‌شود و ملزم به رعايت قوانين جمهوري اسلامي ايران است.

 

فصل دوم وظايف و فعاليتها:

ماده ۵: به‌منظور نيل به هدفهاي مذكور در ماده (۱) اين اساسنامه، انجمن اقدامات زير را به‌عمل خواهد‌آورد:

۱-۵- انجام تحقيقات علمي و فرهنگي در سطح ملي و بين‌المللي با محققان و متخصصاني كه به گونه‌اي
با علم رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی سر و كار دارند.

۲-۵- همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي در زمينه ارزيابي و بازنگري و اجراي طرح‌ها و
برنامه‌هاي مربوط به امور آموزش و پژوهش در زمينه علمي موضوع فعاليت انجمن.

۳-۵- ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محققان و استادان ممتاز.

۴-۵- ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و فني

۵-۵-  برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي

۶-۵- انتشار كتب و نشريات علمي.

 

فصل سوم انواع و شرايط عضويت

 • عضويت پيوسته

مؤسسان انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران و كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی و سایر گرایش های مرتبط مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

۲-۶- عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي حداقل درجه كارشناسي رشته های مرتبط هستند که یک سال از فارغ التحصیلی آن گذشته باشند و مدت ۵ سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند ۱-۶ شاغل باشند.

۳-۶- عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در رشته‌ها و گرایش های ذکر شده در ماده ۱-۶ به تحصيل اشتغال دارند.

۴-۶- عضويت افتخاري:

شخصيتهاي علمی معتبر ايراني و خارجي و سایر افرادی که در پيشبرد اهداف انجمن كمكهاي مؤثر و ارزنده‌اي نموده‌ باشند.

۵-۶- اعضاي مؤسساتي (حقوقي)

سازمانهايي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي مربوط فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

تبصره: اعضاي مؤسساتي به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب مي‌شوند.

 

ماده ۷: هر يكي از اعضاء سالانه مبلغي را كه ميزان آن توسط مجمع عمومي تعيين مي‌گردد به عنوان حق عضويت پرداخت خواهدكرد.

تبصره ۱: پرداخت حق عضويت هيچ‌گونه حق و ادعايي نسبت به دارايي  انجمن براي عضو ايجاد نمي‌كند.

تبصره ۲: اعضاي افتخاري انجمن از پرداخت حق عضويت معاف هستند.

 

ماده ۸: عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي‌يابد:

۱-۸- استعفاي كتبي

۲-۸- عدم پرداخت حق عضويت سالانه

تبصره: تعلیق خاتمه عضويت با هيئت مديره است.

 

فصل چهارم اركان انجمن

ماده ۹: اركان اصلي عبارتند از:

الف: مجمع عمومي                ب: هيئت مديره                     ج: بازرس

 

الف: مجمع عمومي

ماده ۱۰ : مجمع عمومي انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران از گردهمايي اعضاي پيوسته به صورت عادي يا فوق‌العاده تشكيل مي‌شود.

۱-۱۰- مجمع عمومي عادي سالي يكبار تشكيل مي‌شود و با حضور يا رأي كتبي نصف به علاوه يك كل اعضاي پيوسته انجمن رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثر آراء معتبر است.

۲-۱۰- مجمع عمومي فوق‌العاده در مورد ضروري با دعوت هيئت مديره يا بازرس (بازرسان) و يا با  تقاضاي كتبي يك سوم اعضاي پيوسته تشكيل مي‌شود.

۳-۱۰- در صورتي‌كه در دعوت نخست جلسه مجمع عمومي رسميت نيافت جلسه دوم به فاصله حداقل بيست روز بعد تشكيل مي‌شود و با تعداد حاضر در جلسه رسميت خواهديافت. در ضمن اخذ آراء مي‌تواند بصورت مکاتبه ای ـ براساس آيين‌نامه‌اي كه توسط هيئت مديره تدوين مي‌شود ـ انجام شود.

تبصره ۱: دعوت براي تشكيل مجامع عمومي به‌صورت كتبي يا آگهي در روزنامه‌ كثير‌الانتشار است و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع اعضاي پيوسته برسد.

تبصره ۲: يك‌سوم اعضاي پيوسته مي‌توانند مستقيماً اقدام به دعوت براي تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده نمايند مشروط بر اينكه هيئت مديره و نيز بازرس انجمن به تقاضاي ايشان پاسخ منفي داده باشد و در چنين حالتي، ايشان بايد در آگهي دعوت به عدم اجابت درخواست خود، توسط هيئت مديره يا بازرس تصريح نمايند.

تبصره ۳: درصورت تحقق تبصره فوق، دستور جلسه عمومي منحصراً موضوعي خواهدبود كه در تقاضانامه ذكر شده‌است.

تبصره ۴: شرايط تشكيل مجمع عمومي فوق‌العاده همانند شرايط تشكيل مجمع عمومي عادي است و تصميمات با دو سوم آراء معتبر است.

 

ماده ۱۱: وظايف مجامع عمومي

الف مجمع عمومي عادي

 • انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس (بازرسان درصورت وجود بيش از يك بارزس اصلي) انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
 • تصويب خط مشي انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
 • بررسي و تصويب پيشنهادات هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
 • تعيين ميزان حق عضويت
 • عزل هيئت مديره و بازرس (بازرسان)
 • بررسي و تصويب ترازنامه و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران.
 • تایید خاتمه عضویت اعضاء

ب مجمع عمومي فوق‌العاده

 • تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه
 • تصويب انحلال انجمن

تبصره ۱: جلسات مجامع عمومی عادی و فوق العاده با حضور نماینده تام الاختیار کمیسیون انجمنهای علمی ایران رسمیت می یابد.

تبصره ۲: مجامع عمومي توسط هيئت رئيسه‌اي مركب از يك رييس، يك منشي و دو ناظر اداره مي‌شوند.

تبصره ۳: اعضاي هيئت رييسه با اعلام و پذيرش نامزدي خود در مجمع انتخاب مي‌شوند.

تبصره ۴: اعضاي هيئت رييسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس كانديدا كرده‌اند.

پ هيئت مديره

ماده ۱۲: هيئت مديرة انجمن مركب از ۷ عضو اصلي و ۲ عضو علي‌البدل است. كه هر ۳ سال يكبار با رأي مخفي از ميان اعضاي پيوسته انجمن انتخاب مي‌شوند.

۱-۱۲- هيچيك از اعضا نمي‌توانند بيش از دو دوره متوالي به عضويت هيئت مديره انتخاب شوند.

۲-۱۲- حداكثر دو عضو مشمول بند (۱-۱۲) در صورت كسب بيش از  آراء حاضرين در جلسه مي توانند براي يك دوره ديگر به عضويت هيئت مديره درآيند.

۳-۱۲- عضويت در هيئت مديره افتخاري است.

۴-۱۲- هيئت مديره حداكثر تا یک ماه پس از انتخاب شدن تشكيل جلسه داده و با رأي كتبي نسبت به تفكيك وظايف خود اقدام مي‌نمايد.

۵-۱۲- كليه اسناد تعهد آور و اوراق بهادارر با امضاي رئیس هیئت مدیره و خزانه دار همراه با مهر انجمن و نامه‌هاي رسمي با امضاي رئیس هیئت مدیره يا نایب رئیس معتبر است.

۶-۱۲- هيئت مديره موظف است برحسب نياز هر يك ماه يكبار تشكيل جلسه دهد. فاصله بين ارسال دعوتنامه يا تلفن با تاريخ تشكيل جلسه هيئت مديره حداقل سه روز است.

۷-۱۲- جلسات هيئت مديره با حضور اكثريت اعضا رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت آراي موافق، معتبر است.

۸-۱۲- كليه مصوبات هيئت مديره ثبت و پس از امضاي اعضا در دفتر صورتجلسات هيئت مديره نگهداري مي‌شود.

۹-۱۲- شركت اعضاي هيئت مديره در جلسات  ضروري است و غيبت هر يك از اعضا بدون عذر موجه به تشخيص هيئت مديره تا سه جلسه متوالي و پنج جلسه متناوب در حكم استعفاي عضو غايب خواهدبود.

۱۰-۱۲- درصورت استعفا، بركناري يا فوت هر يك از اعضاي هيئت مديره، عضو علي‌البدل براي مدت باقيماندة دورة عضويت به جانشيني وي تعيين خواهدشد.

۱۱-۱۲- شركت بازرس (بازرسان) در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي مجاز است.

 

ماده ۱۳: هيئت مديره نماينده قانوني انجمن مي‌باشد و وظايف اختيارات آن به شرح زير است:

۱-۱۳- اداره امور جاري انجمن طبق اساسنامه و مصوبات مجمع عمومي

۲-۱۳- تشكيل گروه‌هاي علمي انجمن، تعيين وظايف و نظارت بر فعاليت آنها

۳-۱۳- هيئت مديره مي‌تواند هر اقدام و معامله‌اي را كه ضروري بداند در مورد نقل و انتقال اموال غيرمنقول و تبديل به احسن يا ترهين و فك رهن و استقراض به استثناي واگذاري قطعي اموال غيرمنقول كه مستلزم تصويب مجمع عمومي است انجام مي‌دهد.

۴-۱۳- جز دربارة موضوعاتي كه به موجب مفاد اساسنامه اخذ تصميم و اقدام درباره آنها در صلاحيت خاص مجامع عمومي است، هيئت مديره كليه اختيارات لازم براي اداره امور را مشروط به رعايت حدود موضوع فعاليت انجام دارا مي‌باشد.

۵-۱۳- تهيه گزارش سالانه و تنظيم تراز نامه مالي و صورتحساب درآمدها و هزينه‌هاي انجمن براي تصويب در مجمع عمومي و ارائه به مرجع نظارت در موقع مقرر.

۶-۱۳- اقامه دعوي و پاسخگويي به دعاوي اشخاص حقيقي يا حقوقي در تمام مراجع و مراحل دادرسي با حق تعيين وكيل و حق توكيل به‌غير.

۷-۱۳- انتخاب و معرفي نمايندگان انجمن براي شركت در مجامع علمي داخلي و خارجي

۸-۱۳- اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي علمي در چارچوب وظايف انجمن

۹-۱۳- جلب هدايا و كمكهاي مالي

۱۰-۱۳- اهداي بورسهاي تحقيقاتي و آموزشي

۱۱-۱۳- اتخاذ تصميم در مورد عضويت انجمن در مجامع علمي داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور.

۱۲-۱۳- ارسال گزارش‌هاي لازم به كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

۱۳-۱۳- هيئت مديره موظف است ظرف حداكثر ۴ ماه پيش از پايان دوره تصدي خود نسبت به فراخواني مجمع عمومي و انتخاب هيئت مديره جديد اقدام و بلافاصله نتايج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومي براي بررسي به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال نمايد.

تبصره: هيئت مديره و بازرس پيشين تا تاييد هيئت مديره جديد از سوي كميسيون انجمن‌هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مسئوليت امور انجمن را برعهده خواهدداشت.

 

ج بازرس (بازرسان)

ماده ۱۴: مجمع عمومي عادي ۱ نفر را به‌عنوان بازرس اصلي و ۱ نفر را به عنوان علي‌البدل براي مدت سه سال انتخاب مي‌نمايد.

تبصره: انتخاب مجدد بازرس يا بازرسان بلامانع است.

ماده ۱۵: وظايف بازرس يا بازرسان به شرح زير است.

۱-۱۵- بررسي اسناد و دفاتر مالي انجمن و تهيه گزارش براي مجمع عمومي

۲-۱۵- بررسي گزارش سالانه هيئت مديره و تهيه گزارش از عملكرد انجمن براي اطلاع مجمع عمومي

۳-۱۵- گزارش هرگونه تخلف هيئت مديره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومي

تبصره: كليه اسناد و مدارك انجمن اعم از مالي و غيرمالي را در هر زمان و بدون قيد و شرط بايد از سوي هيئت مديره براي بررسي در دسترس بازرس (بازرسان) قرارگيرد.

 

فصل پنجم گروههاي علمي انجمن

ماده ۱۶: انجمن مي‌تواند گروه‌ها و كميته‌هاي زير را تشكيل  دهد كه براساس شرح وظايفي كه از سوي هيئت مديره براي آنها تعيين شود به فعاليت مي‌پردازند.

 • گروههاي تخصصي
 • كميته آموزش و پژوهش
 • كميته انتشارات
 • كميته آمار و اطلاعات
 • كميته پذيرش و روابط عمومي
 • كميته گردهمايي‌هاي علمي

۱-۱۶- انجمن مجاز به تشكيل گروهها و كميته‌هاي ديگري كه بر حسب نياز احساس مي‌شود، نيز مي‌باشد.

 

فصل ششم بودجه و مواد متفرقه

ماده ۱۷: منابع مالي انجمن عبارتند از:

۱-۱۷- حق عضويت‌ اعضا

۲-۱۷- درآمدهاي ناشي از ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي و مشاوره‌اي و فروش كتب و نشريات علمي

۳-۱۷- دريافت هدايا و كمكها

۴-۱۷- كليه عوايد و درآمدهاي انجمن صرف اهداف و موضوع ماده ۵ اين اساسنامه خواهدشد.

 

ماده ۱۸: درآمدها و هزينه‌هاي انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران در دفاتر قانوني ثبت و شرح آن هر سال پس از تصويب در مجمع عمومي به كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ارسال مي‌شود.

ماده ۱۹: كليه وجوه انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران در حساب مخصوصي به نام انجمن نزد بانكهاي كشور نگهداري مي‌شود.

ماده ۲۰: هيچيك از مؤسسين يا صاحبان سرمايه حق برداشت يا تخصيص هيچ‌گونه سودي اعم از سود سهام يا  سرمايه را نداشته و خود و وابستگان درجه يك آنها نمي‌توانند مبادرت به انجام معاملات با مؤسسه نمايند.

ماده ۲۱: كليه مدارك و پرونده مالي و غيرمالي مرتبط با فعاليت‌هاي انجمن در محل دفتر مركزي انجمن نگهداري مي‌شود و در موقع مراجعه مرجع نظارت يا ساير مراجع صلاحيت دار در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۲: هرگونه تغيير در مفاد اساسنامه، پس از تصويب كميسيون انجمنهاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري معتبر است.

ماده ۲۳: انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران تابعيت جمهوري اسلامي ايران را دارد و اعضاي آن به  نام انجمن حق فعاليت سياسي يا وابستگي به گروه‌ها و احزاب سياسي را ندارند.

ماده ۲۴: درصورت تصويب انحلال انجمن در مجمع عمومي، همان مجمع هيئت تسويه‌اي را براي پرداخت ديون و وصول مطالبات انجمن انتخاب خواهدكرد. هيئت تسويه موظف است پس از وصول مطالبات و پرداخت بدهي ها كليه دارايي هاي منقول و غيرمنقول انجمن را تبرئا  با نظارت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به يكي از انجمن های علمی  كشور واگذار كند.

 

ماده ۲۵: اين اساسنامه مشتمل بر۶ فصل، ۲۵ ماده، ۴۸ زيرماده و ۱۶تبصره در جلسه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۴ مجمع عمومي انجمن به تصويب رسيد.