هیئت مدیره

1
2
انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران
1

آقای دکتر مهدی شهبازی (دبیر انجمن)

2

دکتر فرشید طهماسبی
(عضو علی البدل هیئت مدیره)

اولین هیئت مدیره انجمن رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران

نخستین مجمع عمومی عادی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۵ جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس برگزار شد. فهرست اولین هیئت مدیره انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران به شرح زیر است.

۱٫ آقای دکتر مهدی نمازی زاده (رئیس هیئت مدیره)

۲٫  آقای دکتر محمد خبیری  (نائب رئیس هیئت مدیره)

۳٫  خانم دکتر معصومه شجاعی (خزانه دار)

۴٫  آقای دکتر مهدی شهبازی (دبیر)
لینک دریافت رزومه

۵٫  آقای دکتر عباس بهرام (عضو)

۶٫  آقای دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی (عضو)
لینک دریافت رزومه

۷٫  آقای دکتر بهروز عبدلی (عضو)

اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از:
۱٫  آقای دکتر فرشید طهماسبی

۲٫  آقای دکتر حسن خلجی
لینک دریافت رزومه

بازرس اصلی و علی البدل عبارتند از:

۱٫  آقای دکتر امیر شمس (اصلی)

۲٫  آقای دکتر غلامرضا لطفی (علی البدل)
لینک دریافت رزومه