مجمع عمومی انتخابات هیأت مدیره و بازرس انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزش در تاریخ 8 مرداد ماه 1398 در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران برگزار شد. فهرست اعضای دومین هیأت مدیره انجمن علمی رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی ایران به شرح زیر است:

1. آقای دکتر مهدی نمازی زاده (رئیس هیئت مدیره)

2.  آقای دکتر مهدی شهبازی  (نائب رئیس)

3.  خانم دکتر معصومه شجاعی (خزانه دار)

4.  آقای دکتر محمد تقی اقدسی(عضو)

5.  آقای دکتر غلامرضا لطفی (عضو)

6.  آقای دکتر فرهاد قدیری (عضو)

7.  آقای دکتر علیرضا فارسی (عضو)

اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از:
1.  آقای دکتر حسن خلجی

2.  آقای دکتر امیر شمس

بازرس اصلی و علی البدل عبارتند از:

1.  خانم دکتر دکتر افخم دانشفر(اصلی)

2.  آقای دکتر علیرضا بهرامی (علی البدل)

نخستین مجمع عمومی عادی انجمن علمی رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی ایران در تاریخ ۲۶ خردادماه ۱۳۹۵ جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس برگزار شد. فهرست اولین هیئت مدیره انجمن رفتار حرکتی و روانشناسی ورزشی ایران به شرح زیر است.

1. آقای دکتر مهدی نمازی زاده (رئیس هیئت مدیره)

2.  آقای دکتر محمد خبیری  (نائب رئیس هیئت مدیره)

3.  خانم دکتر معصومه شجاعی (خزانه دار)

4.  آقای دکتر مهدی شهبازی (دبیر)

https://sport.ut.ac.ir/~shahbazimehdi: دریافت رزومه

5.  آقای دکتر عباس بهرام (عضو)

6.  آقای دکتر سید محمدکاظم واعظ موسوی (عضو)
لینک دریافت رزومه

7.  آقای دکتر بهروز عبدلی (عضو)

اعضای علی البدل هیئت مدیره عبارتند از:
1.  آقای دکتر فرشید طهماسبی

2.  آقای دکتر حسن خلجی
لینک دریافت رزومه

بازرس اصلی و علی البدل عبارتند از:

1.  آقای دکتر امیر شمس (اصلی)

2.  آقای دکتر غلامرضا لطفی (علی البدل)
لینک دریافت رزومه