مسئول کمیته:

آقای دکتر حسن خلجی

اعضای کمیته:

دکتر عباس بهرام

دکتر ربابه رستمی

دکتر حمید صالحی

دکتر شهزاد طهماسبی بروجنی

دکتر ابراهیم متشرعی

دکتر سمیه نامدار طجری