قابل توجه شرکت کنندگان گرامی در مسابقه :

لطفا طرح ها ی نوآورانه خود را در حیطه سنجش در رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی، طبق فرم طرح پیشنهادی  بارگذاری کنید.

فرم طرح پیشنهادی نوآوری در رفتار حرکتی