قابل توجه نویسندگانی که مقالات آن ها در همایش پذیرفته (پوستر یا سخنرانی) شده است:
ارائه گواهی مقاله و امکان ارائه مقاله در همایش  (سخنرانی یا پوستر) منوط به پرداخت هزینه مقالات خواهد بود.